De kracht van cliëntgerichte psychotherapie

Wat is cliëntgerichte psychotherapie?
Vaak zijn er in de loop van het leven blokkades ontstaan en ervaren mensen geen greep meer op hun leven. De cliëntgerichte psychotherapie helpt dit te herkennen en ermee om te gaan. Mensen leren beter hun eigen mogelijkheden te benutten en beperkingen te onderkennen.Cliëntgerichte psychotherapie richt zich op de ontwikkeling van de persoon. De eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee worden niet alleen aan psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid worden verhoogd. De kans op terugval vermindert.
Vanuit deze gedachtegang wordt de therapierichting ‘cliëntgericht’ genoemd: de client(e) staat centraal, met de eigen belevingswereld.Als de client(e) zich bewust wordt van de betekenis die zijn of haar problemen hebben, dan kan er ruimte ontstaan om te onderzoeken vanuit welke drijfveren hij of zij het leven verder vorm zou willen geven.

Hoe werk ik als cliëntgerichte psychosociaal therapeut?
Bij de cliëntgerichte psychotherapie is het uitgangspunt dat mensen zelf het beste kunnen voelen en weten wat zij willen en kunnen kiezen wat zij doen en laten. In de therapie help ik een client(e) zich van dit voelen en weten meer bewust te worden.
Als cliëntgerichte therapeut probeer ik de client(e) te helpen om een gestagneerd ontwikkelingsproces weer op gang te brengen. In een veilige en accepterende omgeving ondersteun ik de client(e) bij het ontdekken wat voor hem of haar van belang is.
Innerlijke chaos wordt samen ontward en er ontstaat een inzicht in het persoonlijke aandeel in de problemen. Dit kan helpen om weer greep te krijgen op het eigen leven en weer eigen vrijheid tot handelen te voelen.
Als therapeut werk ik vanuit een houding die erop gericht is om de client(e) te helpen zichzelf te ervaren en te aanvaarden.
Deze houding bestaat uit 3 elementen: invoelingsvermogen, aanvaarding en oprechtheid naar de client(e).
Dit helpt de client(e) te zeggen wat voor hem of haar moeilijk, eng of akelig is. De client(e) heeft in de therapie een actieve houding, waarmee het mogelijk wordt om verantwoording te nemen voor de eigen problemen en eigen oplossingen te vinden.

Voor wie is cliëntgerichte psychotherapie geschikt?
Deze vorm van therapie is geschikt voor alle leeftijden en de problematiek kan variëren. De ervaren problemen zijn onder andere:
depressiviteit, angsten, trauma, relatie en gezinsproblemen en hechtingsproblemen.

Wat is het effect van de cliëntgerichte psychotherapie?
De meerwaarde van de cliëntgerichte psychotherapie is dat deze zich richt op de ontwikkeling en groei van de client en niet uitsluitend op het bestrijden van de klachten. De kans op terugval en op het ontwikkelen van nieuwe klachten wordt vermindert.
De resultaten hangen af van een aantal factoren, zoals de ernst en de duur van de klachten, de mate waarin de client in staat is of bereid is om naar zichzelf als persoon te kijken en de bereidheid om onder ogen te zien dat er een eigen verantwoording is voor hoe iemand omgaat met het leven en problemen.